Preskočiť na obsah

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zverejnené 28.4.2024.

Kategória

28.apríl 2024- ,,Vplyv klimatických zmien na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci“

Keďže zmena klímy sa neustále zintenzívňuje, pracovníci na celom svete sú vystavení riziku nebezpečenstvám ako sú: nadmerné teplo, UV žiarenie, veľké priemyselné havárie, znečistenie ovzdušia, extrémne poveternostné javy, choroby prenášané vektormi a zvýšená expozícia chemikáliám.

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pre spoločnosti príležitosťou na posilnenie svojho záväzku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku:
 usporiadajte interaktívne workshopy o špecifických témach pre vaše odvetvie, rozšírte znalosti vašich zamestnancov, čím vytvoríte bezpečnejšie pracovné prostredie,
 organizáciou nácvikov požiarnych a evakuačných cvičení zabezpečte dobrú pripravenosť svojich zamestnancov na núdzové situácie, posilňujte znalosti o bezpečnosti a propagujte angažovanosť,
 implementujte zdravotné a wellness programy na zvládanie stresu, zlepšite tým celkovú pohodu zamestnancov,
 otvorene komunikujte o bezpečnosti, umožnite zamestnancom identifikovať a riešiť potenciálne nebezpečenstvá a podporujte proaktívne myslenie v oblasti bezpečnosti,
 poskytnite zamestnancom školenia prvej pomoci a nevyhnutné zručnosti na záchranu života,
 vykonávajte bezpečnostné kontroly pracoviska, identifikujte a riešte potenciálne nebezpečenstvá a podporte proaktívnu kultúru bezpečnosti,
 zabezpečte ergonomické hodnotenia a zvýšte pohodlie zamestnancov,
 škoľte zamestnancov o najnovších bezpečnostných technológiách a nástrojoch, zvýšte efektivitu riadenia bezpečnosti pomocou inovatívnych riešení.

Všetci pracovníci majú právo na pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené profesionálnym potrebám a umožňuje predlžiť ich účasť na trhu práce.
Dobrá úroveň bezpečnosti a zdravia pri práci znamená:
 menej absencie kvôli chorobe,
 zníženie nákladov na
zdravotnú starostlivosť,
 udržanie zamestnanosti
starších pracovníkov,
 podpora efektívnejších pracovných technológií a metód,
 zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú právne predpisy, ktoré sú povinní dodržiavať zamestnávatelia aj zamestnanci.
Základným právnym predpisom, ktorý upravuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

pracoval: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/42 80 106, www.vzsl.sk.,
Zdroj: https://www.ilo.org/meetings-and-events/climate-change-and-safety-and-health-work