Preskočiť na obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 23.6.2022.

Kategória

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A
ZÁCHRANNÉHO ZBORU V STAREJ ĽUBOVNI
Mýtna č.5, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

Vec: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


V Y H L A S U J E


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
od 23.06.2022 od 09,00 hodiny do odvolania


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:


 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.


Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

POVINNÍ najmä:


 zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
   vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. Obecné úrady a mestské úrady žiadame, aby v mieste svojej pôsobnosti (na katastrálnom území obce) taktiež zabezpečili hliadkovaciu činnosť a to prostredníctvom členov DHZ-O, prípadne mestskej polície. Odporúčame využiť členov kontrolných skupín obce, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly u občanov. Uvedenú hliadkovaciu činnosť zamerať hlavne na hore uvedené zákazy týkajúce sa fyzických osôb podľa §14 ods.2 písm.a), b) a c) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
  Taktiež Vás žiadame, aby ste uvedené pokyny uverejnili na svojich internetových stránkach a vyhlásili ich aj cestou miestneho rozhlasu a to opakovane, až do odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru o ktorom budete písomne informovaní.
  Ďalej Vás žiadame, aby ste o uvedenom rozhodnutí upovedomili aj urbárne a lesné spoločnosti, ktoré majú pôsobisko vo Vašej obci, prípadne pôsobia na Vašom katastrálnom území.
  Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, aby na upratovanie dvorov a záhrad v týchto dňoch nepoužívali oheň. Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac budú chránení občania, príroda a celé životné prostredie.
  kpt. Ing. Peter PAZERA
  riaditeľ
  Okresného riaditeľstva
  Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni