Preskočiť na obsah

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V STAREJ ĽUBOVNI

Zverejnené 12.7.2022.

Kategória

Vec: Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

R U Š Í


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa


od 12.07.2022 od 11,00 hodiny.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ
kpt. Ing. Peter Pazera