Preskočiť na obsah

Pozvánka členov PSVL v obci Ďurková

Zverejnené 4.12.2023.

Kategória

Dňa 30.12.2023 sa uskutoční VZ členov PSVL v obci Ďurková o 1500 hod. s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba  mandátovej komisie
  4. Správa o hospodárení za rok 2023
  5. Správa o činnosti za rok 2023
  6. Schválenie odmien členom výboru
  7. Voľby nového výboru a Dozornej rady
  8. Diskusia -iné
  9. Návrh na uznesenie
  10.  Záver

Zastupovaniena VZ je možné len na základe splomocnenia.

Tešíme sa na vašu účasť

S pozdravom

                                                                                      Výbor PSVL

V Ďurkovej dňa 3.12.2023