Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady pre rok 20

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy