Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2024