VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy